KFC Twente – WERKNEMERSPRIVACYVERKLARING

KFC Twente > KFC Twente – WERKNEMERSPRIVACYVERKLARING

KFC Twente – WERKNEMERSPRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring legt u uit hoe KFC Twente BV , “wij/we” of “onze/ons”) uw persoonsgegevens verwerkt. De verklaring beschrijft ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van verwerking die KFC Twente  uitvoert. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze uit kunt oefenen, is te vinden in het hoofdstuk “Uw keuzes en rechten”.

We kunnen u eveneens extra informatie verstrekken als we persoonsgegevens verzamelen als we van mening zijn dat dit handig is om tijdig relevante informatie te verstrekken. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op werknemers van KFC Twente en, waar van toepassing, op zelfstandigen die diensten bieden aan KFC Twente. 

Welke Persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens in verband met uw tewerkstelling. 

 • Contact- en identificatiegegevens: zoals uw naam, adres, telefoon, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, thuisadres, persoonlijk e-mailadres, persoonlijk telefoonnummer, ID-nummer werknemer, contactgegevens van uw werk (telefoon, e-mailadres en fysiek adres).
 • Identificatie-informatie: zoals uw paspoortnummer, nationaal verzekeringsnummer, immigratiestatus, nationaliteit en, waar toegestaan, informatie over uw ras en etniciteit (voor doeleinden van diversiteitscontrole).
 • Financiële informatie: bankgegevens voor betalings- en belastingdoeleinden.
 • Informatie over familie, levensstijl en sociale omstandigheden: gegevens van begunstigden met betrekking tot levensverzekeringen of andere uitkeringen, contactgegevens in noodsituaties, burgerlijke staat, informatie over gezinsleden (naam, geboortedatum, geslacht en nationaal persoonlijk ID-nummer) indien nodig voor het verstrekken van toepasselijke uitkeringen, garanties of hulp bij herplaatsing.
 • Informatie verstrekt door of over u wanneer wij u hebben aangenomen of wanneer u een interne promotie aanvraagt, evenals informatie verstrekt door derden, inclusief referenties. Antecedentenonderzoeken (inclusief strafrechtelijke veroordelingen) waar nodig voor uw rol bij KFC Twente. 
 • Werk gerelateerde informatie: functie, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, beroepservaring, opleidingen, prestatiehistorie, trainingsregisters, vaardigheden, in bepaalde landen, informatie over vakbondslidmaatschap en religieuze overtuiging als u ons op de hoogte hebt gebracht van uw vakbondslidmaatschap of ons hebt gevraagd om namens u betalingen te doen aan de handelsvakbonden of religieuze belasting, informatie over prestaties, loopbaan- en successieplannen, gedrag en over schending van wetten of overtreding van de bedrijfsbeleidslijnen, in bepaalde landen waar toegestaan, gegevens over professionele registraties en sancties bij professionele instanties.
 • Informatie over uw loopbaanontwikkeling: zoals informatie over uw prestaties en loopbaanontwikkelingen. 
 • Informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden en uitgaven: de secundaire arbeidsvoorwaarden waarvoor u zich registreert, onkostennota’s (zoals details over openstaande onkosten, bedrijfscreditcards, bedrijfswagens of privéauto’s waar een vergoeding wordt geëist en mobiele telefoonkosten), medische verlofinformatie, medische certificaten, andere vereiste documenten, speciale uitkeringsstatus, zoals informatie over zwangerschapstoestand en leeftijd van kinderen enz. en waar van toepassing, uw gebruik van bedrijfsapparatuur en -middelen, reisvoorkeuren en informatie over uw gezondheid en ziekteverzuim.
 • CCTV-beeldmateriaal: we verzamelen videobeelden om de veiligheid en beveiliging van onze faciliteiten te beschermen.
 • Informatie over uw gebruik van IT-hulpmiddelen: computer- en verbindingsinformatie, inclusief statistieken over uw interactie met onze platforms, verwijzings-URL, IP-adres, unieke apparaat-ID en webloginformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze elektronische bronnen, zoals computers en mobiele apparaten die we mogelijk aan u verstrekken.
 • Alle andere informatie die u ons verstrekt (inclusief in de loop van eventuele correspondentie die u met ons hebt): zoals handtekeningen, foto’s, meningen, uw locatie (als u ervoor kiest deze in te schakelen op een bedrijfsapparaat) en alle andere informatie die u verstrekt. 

Af en toe ontvangen we persoonsgegevens van externe bronnen, bijvoorbeeld als we informatie ontvangen over een certificering of training die u hebt behaald, of als we feedback ontvangen over uw prestaties of een referentie van een vorige werkgever.

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren 

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om de onderstaande redenen. 

 • Waar dit noodzakelijk is voor KFC Twente om uw arbeidsovereenkomst of dienstenovereenkomst, of uw aanvraag in verband met diensten of secundaire arbeidsvoorwaarden, te beheren
  • Het beheer van salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden, verzuim, compensatie en onkostenbeheer.
  • Om u toegang te geven tot zorgverzekering, gezondheid op het werk, pensioenregelingen, aandelenplannen, bedrijfswagens en autoverzekeringen en kinderopvangtoeslagen, indien van toepassing. Sommige secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen van u verlangen dat u persoonsgegevens verstrekt over familieleden, partners of naaste verwanten. In dat geval moet u hen op de hoogte stellen voordat u deze gegevens aan ons verstrekt.
 • Waar nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen
  • Het inhouden van loonheffingen voor belasting- en socialezekerheidsdoeleinden en het verstrekken van informatie aan belasting- en socialezekerheidsinstanties, zoals vereist door de wet.
  • Het beheren van wettelijke ziekte- en zwangerschapsuitkeringen.
  • Informatieverschaffing aan wetshandhavingsinstanties of in verband met juridische claims, naleving van gezondheid- en veiligheidsrichtlijnen, regelgevings-, onderzoeks- en disciplinaire doeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).
 • Waar nodig voor de gerechtvaardigde belangen van KFC Twente zoals hieronder uiteengezet, en waar onze belangen niet worden overschreven door uw gegevensbeschermingsrechten. 
  • Het beheren en ontwikkelen van ons personeel – bijvoorbeeld prestatie- en talentmanagement, training en leiderschapsontwikkeling, prijstoekenning, werknemersonderzoeken en marketing voor medewerkers.
  • Bescherming van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebruik in verband met juridische claims, nalevings-, regelgevings-, audit-, onderzoeks- en disciplinaire doeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken) en andere vereisten ten aanzien van ethiek en nalevingsrapportage. 
  • Het handhaven van de beveiliging en integriteit van onze faciliteiten, apparatuur en elektronische platforms. Dit omvat het beheer van toegangsrechten, het controleren van de naleving van bedrijfsprotocollen en waar dit is toegestaan door de lokale wetgeving en onderzoeken en disciplinaire maatregelen waar dit in overeenstemming is met relevant beleid. 
  • Interne directory’s publiceren en andere interne communicatiemiddelen bieden. Dit omvat informatie die u verstrekt voor uw interne bedrijfsprofiel.
  • Het functioneren van een ethiek- of klokkenluidershotline die KFC Twente nu of in de toekomst beheert.
  • Om de diversiteit van het personeel te analyseren en te controleren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat bijvoorbeeld het naleven van wetgeving omtrent gelijke arbeidskansen.
 • Wanneer u toestemming hebt gegeven. We kunnen u bijvoorbeeld om uw toestemming vragen om uw afbeelding te gebruiken in een bedrijfspublicatie. Wanneer u om toestemming hebt gevraagd, mag u deze altijd inhouden of intrekken. 

Hoe wij u Persoonsgegevens delen

Wij delen sommige van uw persoonsgegevens met andere leden van KFC Twente en Yum! Merkengroep voor het beheren en onderhouden van groepsfuncties, inclusief het beschikbaar stellen van systemen aan franchisenemers, het beheren van leveringsketens en het beoordelen van uw prestaties en de prestaties van franchisenemers van YUM!. 

Uw persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld met bedrijven die onder een contract diensten aan KFC Twente bieden, zoals aanbieders van opleidingen, helpdeskleveranciers, accountant, verzuimbeheer, assuradeur en IT-hosting en/of IT-onderhoudsproviders. 

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met aanbieders van uitkeringen van derden, zoals met het oog op het verkrijgen van een zorg- of levensverzekering, toeslag voor kinderopvang en andere toepasselijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien nodig voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval dat een onderneming van KFC Twente wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf (geheel of gedeeltelijk), worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers en worden overgemaakt aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf/bedrijfsonderdeel. Op diezelfde manier kunnen we uw persoonsgegevens delen als we een functie uitbesteden die verband houdt met uw tewerkstelling. 

CCTV

Om onze faciliteiten, bezittingen en personeel te beschermen en om analyses van elk type incident, waaronder kwaadwillige acties zoals diefstal of vandalisme en ongelukken, branden, overstromingen en andere noodsituaties, te ontmoedigen, te detecteren en vast te leggen, heeft KFC Twente CCTV-camera’s in haar gebouwen geïnstalleerd.

KFC Twente erkent de noodzaak om het recht van een persoon op privacy in evenwicht te brengen met de noodzaak om de veiligheid en beveiliging van werknemers, gastenen, bezoekers en bedrijfsmiddelen van KFC Twente te waarborgen.KFC Twente zal geen CCTV-apparatuur gebruiken in privéruimten, zoals toiletten of kleedkamers. Wanneer CCTV buiten de gebouwen wordt ingezet, zal KFC Twentealleen afbeeldingen van openbare straten en gebouwen vastleggen waar dit is toegestaan.

Alleen toegestane personeel heeft toestemming om de CCTV-systemen te bedienen en de afbeeldingen en beelden te bekijken, zoals beveiligingsteams, personeel en passend management, interne en externe juridische adviseurs en politie-, wet- en regelgevende handhavingsinstanties. 

Tenzij KFC Twente kan aantonen dat dit anderszins gerechtvaardigd is, zal KFC Twente geen heimelijke CCTV-technologie inzetten. Kennisgeving dat CCTV-camerabeelden worden opgenomen, zal worden verstrekt in de nabijheid van iedere ruimte die gefilmd wordt.

Uw keuzes en rechten

U hebt het recht KFC Twente om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractueel of wettelijk vereiste of ander dwingend belang). Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u op elk gewenst moment deze toestemming intrekken. Als u wenst uw toestemming in te trekken zodat KFC Twente uw gegevens niet meer verwerkt, zal dit geen effect hebben op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die wij bij wet of wegens dwingende gerechtvaardigde belangen moeten bewaren. Als u onopgeloste problemen hebt, dan hebt u het recht om te klagen bij de privacy autoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar wij gevestigd zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang als we deze nodig hebben voor de gerechtvaardigde belangen van KFC Twente in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om uw arbeidsovereenkomst te vervullen of een dienst uit te voeren op uw verzoek, of om te voldoen aan een wettelijk vereiste. Daarna nemen we stappen om uw persoonsgegevens te verwijderen of te bewaren in een vorm die u niet langer identificeert. 

Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in of toegankelijk zijn vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) door ons en door sommigen van de derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen. We vertrouwen op het EU-US Privacy Shield-kader om uw persoonsgegevens over te dragen aan KFC Twente. Brands, Inc. in de Verenigde Staten. Wanneer we uw gegevens overdragen aan organisaties buiten de KFC Twente-groep, gebruiken we door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen om de overdracht te beschermen. Wanneer we persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die bindende bedrijfsvoorschriften heeft geïmplementeerd, kunnen we daarop vertrouwen om de overdracht te beschermen. Contacteer ons voor meer informatie, waaronder het verkrijgen van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw informatie te beschermen. U kan ons contacteren zoals beschreven in de rubriek “Neem contact met ons op” hieronder.

Veranderingen aan dit document

Deze Verklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. We zullen de datum boven aan de eerste pagina dienovereenkomstig bijwerken en moedigen u aan om te controleren op wijzigingen die we hebben doorgevoerd, deze gegevens zijn toegankelijk voor alle werknemers op de afdeling administratie van KFC Twente in Enschede. In sommige gevallen kunnen we u ook actief adviseren over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen in deze Verklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Deze verklaring wordt verstrekt op de afdeling administratie van KFC Twente.

Neem contact met ons op

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zal KFC Twente zijn. 

Als u vragen hebt over deze Kennisgeving of met ons contact wilt opnemen, om welke reden dan ook in verband met onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op [053-4785727 of personeelszaken@kfctwente.nl of neem gerust contact op met uw relevante Human Resources Manager mevrouw Malagodi. 

Uw verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming

Tijdens uw dienstbetrekking bij KFC Twente, kunt u persoonsgegevens ontvangen of van persoonsgegevens kennisnemen van of over klanten, leveranciers, zakelijke partners van KFC Twente of personeel van een andere KFC. Voor zover u persoonsgegevens verwerkt in de loop van uw dienstbetrekking, gaat u ermee akkoord om dergelijke persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met de beleidslijnen of instructies met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 

01-10-2018

Datum:                                                                             

Naam:                                                                           Handtekening voor gezien:

Toestemmingsverklaring medewerkers KFC

[ ] Ik geef toestemming voor het maken van foto’s en of opnames tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze [website, sociale media, flyers, posters, advertenties]

[ ] Ik geef alleen toestemming voor interngebruik  van het maken van foto’s en of opnames  tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden van onze organisatie.

[ ] Ik geef geen toestemming voor het maken van foto’s en of opnames.

Datum:

Naam:

Handtekening:

Jonger dan 16 jaar? Dan moet één van je ouders/verzorgers/wettelijk

vertegenwoordigers hiervoor tekenen.

X