Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

KFC Twente > Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

CCTV-BELEID

Aydin BV, Mirac BV en Mira BV hierna te noemen KFC Twente 

 1. INLEIDING
  1. KFCTwente heeft Closed Circuit Television Video (“CCTV”) systemen geïnstalleerd om de veiligheid en beveiliging van werknemers, gasten, bezoekers en bedrijfsmiddelen te verbeteren.
  2. KFC Twente neemt de privacy van haar gasten en werknemers serieus. Dit CCTV-beleid is opgemaakt om het aanvaarde gebruik en beheer van CCTV-systemen en beelden uiteen te zetten. Het heeft als doel zeker te maken dat KFC Twente voldoet aan alle relevante privacy- en gegevensbeschermingswetgevingen.
 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR CCTV-SYSTEMEN
  1. KFC Twente CCTV-systemen worden gebruikt onder toezicht of leiding van de RGM-manager. De RGM-manager is verantwoordelijk voor de algemene werking van het systeem en zorgt ervoor dat dit Beleid en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. 
 3. DOEL VAN CCTV-SYSTEMEN
  1. KFC Twente heeft CCTV-systemen geïnstalleerd om elk type incident (kwaadwillende acties zoals diefstal of vandalisme en ongevallen, branden, overstromingen en andere noodsituaties) te ontmoedigen, detecteren, registreren en analyseren.
 4. PLAATSING EN WERKING VAN CCTV-SYSTEMEN
  1. KFC Twente erkent de noodzaak om het recht van een persoon op privacy in evenwicht te brengen met de noodzaak om de veiligheid en beveiliging van de werknemers van KFC Twente, alsook de gasten, bezoekers en bedrijfsmiddelen te waarborgen. 
  2. Als algemeen beginsel en behoudens lid 11:
   1. intern zal KFC Twente geen CCTV-apparatuur gebruiken in privéruimten, zoals toiletten of kleedkamers; en 
   2. extern zal KFC Twente alleen beelden maken van openbare straten en gebouwen die niet horen bij KFC Twente waar toegestaan door de wet.
  3. RGM-Manager is verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van CCTV-systemen om ervoor te zorgen dat ze correct werken en om CCTV-beelden te verzamelen volgens een voldoende norm om de doelen voor het systeem te kunnen bereiken. Als onderdeel van deze beoordelingen moet RGM-Manager ook controleren of het gebruik van elke camera in verhouding staat tot het doel. 
 1. TOEGANG TOT CCTV-BEELDEN
  1. lleen bevoegd personeel heeft toestemming om de CCTV-systemen te bedienen en de beelden te bekijken.
  2. KFC Twente verwacht toegang door de volgende groepen:
   1. beveiligingsteams (die zich kunnen bevinden op of buiten de locatie);
   2. KFC Twente Human Resources en het relevante management ; 
   3. KFC Twente interne en externe juridische adviseurs;
   4. KFC Twente, Inc. en KFC Holdings B.V.; en Birol Holdings
   5. Politie, wets- en regelgevende handhavingsinstanties;
  3. Toegang tot personen in deze groepen moet worden toegestaan door RGM-Managers. Een dergelijke machtiging moet altijd schriftelijk worden gegeven met behulp van het machtigingsformulier in Bijlage 1. 
  4. In beperkte omstandigheden kunnen de beelden ook worden bekendgemaakt aan derden (bijvoorbeeld verhuurders, personen die op beelden worden getoond – zie het gedeelte over individuele verzoeken voor meer informatie). Deze moeten ook worden toegestaan met behulp van het formulier in Bijlage 1.
 2. GEBRUIK VAN CCTV-KENNISGEVINGEN
  1. KFC Twente zal CCTV-kennisgevingen gebruiken waar dit wettelijk verplicht is. 
  2. RGM-Managers moet ervoor zorgen dat kennisgevingen voldoen aan de vereisten van de lokale wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot:
   1. de inhoud van de kennisgeving;
   2. de locatie van de kennisgeving; en
   3. opname van contactgegevens voor meer informatie.
  3. KFC Twente zal borden op het terrein plaatsen om werknemers, klanten en bezoekers op de hoogte te brengen dat CCTV-systemen in gebruik zijn. De tekens moeten de tekst bevatten die is opgenomen in Bijlage 2.
  4. Naast het plaatsen van CCTV-meldingen, bewaart KFC Twente papieren exemplaren van de CCTV-privacyverklaring voor gasten in Bijlage 3 in de winkel en beschikbaar op verzoek van een gast. 
  5. Alle CCTV-systemen moeten gemakkelijk zichtbaar zijn en op passende wijze worden gemeld aan personen, tenzij de RGM-Manager bepaalt dat het wettelijk verplicht is om CCTV-bewaking uit te voeren en dat het verstrekken van kennisgeving dat doel zou belemmeren.
 1. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
  1. KFC Twente  zal alle redelijke en praktische stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de CCTV-systemen en beelden worden beschermd tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 2. GEGEVENSBEWARING
  1. Als algemene regel geldt dat, behalve zoals bepaald in 8.2, opgenomen video’s en afbeeldingen niet langer dan 28 dagen na de opnamedatum zullen worden bewaard. Aan het einde van de toegestane bewaarperiode worden de video’s en afbeeldingen permanent overschreven. 
  2. Als er reden is, kunnen beelden van CCTV en afbeeldingen met betrekking tot een specifiek incident of een reeks incidenten worden gekopieerd en bewaard buiten de standaard bewaartermijn. Langer bewaren is alleen toegestaan als dat nodig is als bewijs voor interne onderzoeken, het onderzoek naar criminaliteit of zoals anderszins vereist of toegestaan door de lokale wetgeving. 
  3. Wanneer een uitgebreide bewaring niet langer gerechtvaardigd is, moeten alle betrokken beelden en kopieën van de beelden permanent worden gewist en veilig worden vernietigd. Dit strekt zich uit tot alle papieren exemplaren van de beelden. 
 3. INDIVIDUELE TOEGANGSVERZOEKEN
  1. Personen zoals KFC werknemers, gasten en leden van het publiek, hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die KFC Twente over hen bewaart. In sommige omstandigheden hebben personen ook het recht om de verwijdering van hun persoonsgegevens te verzoeken. Dit omvat CCTV-beelden.
  2. Indien KFC Twente werknemers worden gevraagd hoe CCTV-beelden kunnen worden gekopieerd of verwijderd die KFC Twente over hen bewaart, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de RGM-Manager die over de volgende stappen zal adviseren. 
  3. Indien KFC Twente werknemers een schriftelijke aanvraag ontvangen voor CCTV-toegang of -verwijdering, moet dit rechtstreeks worden verzonden naar de RGM-Manager. 
  4. De RGM-Manager moet overwegen of het verzoek moet worden ingewilligd, rekening houdend met lokale wettelijke vereisten zoals:
   1. of de persoon die het verzoek heeft gedaan, zijn identiteit heeft bewezen;
   2. of de CCTV-beelden van die persoon ook beelden van derden bevatten en of die derden kunnen worden verhuld;
   3. in geval van verwijdering, of KFC Twente  een wettelijke of andere dwingende reden heeft om het verzoek te negeren, rekening houdend met de risico’s voor de persoon;
   4. of enige uitzonderingen op bekendmaking aan de verzoeker van toepassing zijn.
  5. De RGM-Manager moet zijn beslissing over het reageren op toegangs- en verwijderingsverzoeken documenteren in de vorm zoals vermeld in Bijlage 1. Indien De RGM-Manager enige zorgen heeft of vragen heeft bij het overwegen of openbaarmaking gepast is, moet het team deze doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon (L. Schlosser) of het management team. 
 1. KLACHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN CCTV-SYSTEMEN
 2. Klachten over het CCTV-systeem en de werking ervan moeten ter oplossing worden voorgelegd aan de RGM-Manager. In geval van twijfel of een geschil, moet de RGM-Manager dit onmiddellijk melden aan het management team of aan L. Schlosser.
 3. AFWIJKING VAN DIT BELEID
  1. Elke afwijking van het KFC Twente CCTV-beleid moet:
   1. Ervoor zorgen dat de privacy en persoonsgegevensbescherming worden gerespecteerd; en
   2. Schriftelijk gemachtigd zijn door de RGM Manager. 

BIJLAGE 1 – AFBEELDINGSTOEGANG/BEKENDMAKINGSBEOOORDELING

KFC Twente  entiteit en land
Soort verzoek [Interne toegang of toestemming tot Openbaarmaking/ Verzoek tot Openbaarmaking van Politie/Persoonlijk toegangsverzoek]
Is er een juridische basis voor het delen van de informatie?  [Beoordelaar moet het volgende overwegen: of toegang/bekendmaking is vereist door de wet/gerechtelijk bevel; of toegang/bekendmaking gerechtvaardigd is op basis van de gerechtvaardigde belangen van KFC Twente of de aanvrager, en niet wordt gecompenseerd door de rechten van degenen die worden gecontroleerd/gefilmd]
Is het delen behandeld in toepasselijke CCTV-verklaringen?
Welke controles worden toegepast op deze toegang/openbaarmaking [Beoordelaar moet voorwaarden van toegang/bekendmaking opnemen: Is het bekijken van de beelden beperkt tot een veilige locatie met de juiste toegangscontroles? Zijn geschikte technieken gebruikt om verdere verspreiding van beelden te voorkomen? Worden controlemaatregelen zoals pixellation gebruikt?
Zijn er relevante uitzonderingen op toegang/openbaarmaking? [Beoordelaar moet uitzonderingen die van toepassing zijn op basis van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming overwegen, zoals: Persoonsgegevens van derden; of verhindering van de preventie of opsporing van misdrijven]
Besluit

BIJLAGE 2 – CCTV-VERKLARINGSSJABLOON

GEBIEDEN WAAR CCTV WORDT INGEZET

Voor meer informatie, inclusief over uw rechten, gelieve te vragen naar de RGM-Manager of neem contact op met administratie@kfctwente.nl

BIJLAGE 2 – CCTV PRIVACYVERKLARING VOOR GASTEN

 CCTV Privacyverklaring voor gasten

Deze CCTV-privacyverklaring voor gasten vertelt u hoe KFC Twente, “wij” of “ons”) de informatie verwerken die wij vastleggen via onze CCTV-systemen. Deze verklaring beschrijft ook uw beschermingsrechten, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van verwerking die KFC Twente uitvoert. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze uit kunt oefenen,  is te vinden in het hoofdstuk Uw keuzes en rechten.

Ons gebruik van CCTV

Om onze faciliteiten, bezittingen en personeel te beschermen en om analyses van elk type incident, waaronder kwaadwillige acties zoals diefstal of vandalisme of ongelukken, branden, overstromingen en andere noodsituaties, te ontmoedigen, te detecteren en vast te leggen, heeft KFC Twente CCTV-camera’s in haar gebouwen geïnstalleerd.

KFC Twente erkent de noodzaak om het recht van een persoon op privacy in evenwicht te brengen met de noodzaak om de veiligheid en beveiliging van werknemers, klanten, bezoekers en bedrijfsmiddelen van KFC Twente te waarborgen.KFC Twentezal geen CCTV-apparatuur gebruiken in privéruimten, zoals toiletten of kleedkamers. Wanneer CCTV buiten gebouwen wordt ingezet, zal KFC Twentealleen beelden van openbare straten en gebouwen vastleggen waar dit is toegestaan.

Alleen geautoriseerd personeel heeft toestemming om de CCTV-systemen te bedienen en de beelden te bekijken, inclusief beveiligingsteams, personeel en passend management, interne en externe juridische adviseurs en politie-, wet- en regelgevende handhavingsinstanties. 

Tenzij KFC Twente kan aantonen dat dit anderszins gerechtvaardigd is, zal KFC Twente geen ge heimelijke CCTV-technologie inzetten. Kennisgeving van camerabeelden van CCTV zal worden verstrekt in de nabijheid van iedere opgenomen ruimte.

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

We zetten CCTV in voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen bij het handhaven van de veiligheid en integriteit van onze faciliteiten en voor gebruik in verband met juridische claims, naleving van wet- en regelgeving en controle-, onderzoeks- en disciplinaire doeleinden en andere vereisten ten aanzien van ethiek en nalevingsrapportage. Wij nemen de benodigde voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze belangen geen inbreuk maken op uw gegevensbeschermingsrechten. 

We kunnen uw persoonsgegevens op CCTV-beelden ook verwerken indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals openbaarmaking aan wetshandhavingsinstanties of in verband met juridische claims, naleving van gezondheids- en veiligheidsnormen of regelgevings-, onderzoeks- en disciplinaire doeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).

Hoelang wij CCTV-beelden bewaren

Vanzelfsprekend bewaren we de beelden die we verzamelen niet langer dan 35 dagen, waarna verzamelde beelden worden overschreven, verwijderd of vernietigd. We bewaren alleen kopieën van geselecteerde delen van het videomateriaal wanneer daar een specifieke en gerechtvaardigde reden voor is, zoals voor onderzoeksdoeleinden of juridische doeleinden. We bewaren dergelijke kopieën slechts zolang als nodig is voor het geïdentificeerde doel en een redelijke periode daarna om te verdedigen tegen lopende, redelijkerwijs verwachte of mogelijke juridische claims.

Hoe wij uw Persoonsgegevens delen

Wij delen sommige van uw persoonsgegevens met andere leden van KFC waar nodig voor de relevante onderzoeks-, disciplinaire of misdaadpreventiedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met bedrijven die diensten aanbieden in het kader van een contract met KFC Twente, zoals de bedrijven die onze CCTV-systemen leveren en onderhouden. 

We delen uw persoonsgegevens, waar relevant en passend, ook met wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, juridische adviseurs, onderzoekers en auditors, partijen bij lopende geschillen en andere leden van het publiek die kunnen aantonen dat er een gerechtvaardigde noodzaak voor het ontvangen van de gegevens met betrekking tot een specifiek incident.

Uw keuzes en rechten

U hebt het recht KFC Twente om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen of beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractueel- of wettelijke vereiste of ander dwingend belang). Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u op elk gewenst moment deze toestemming intrekken. Als u wenst uw toestemming in te trekken zodat KFC Twente uw gegevens niet meer verwerkt, zal dit geen effect hebben op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt ​​om informatie te verwijderen die wij bij wet of wegens dwingende gerechtvaardigde belangen moeten bewaren. Als u onopgeloste problemen hebt, dan hebt u het recht om te klagen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woonachtig bent, waar u werkt of waar wij gevestigd zijn.

Internationale overdrachten

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in of toegankelijk zijn vanuit rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) door ons en door sommige van de derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen. We vertrouwen op het EU-US Privacy Shield-kader om uw persoonsgegevens over te dragen aan KFC  in de Verenigde Staten. Wanneer we uw gegevens overdragen aan organisaties buiten KFC gebruiken we door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen om de overdracht te beschermen. Wanneer we persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die bindende bedrijfsvoorschriften heeft geïmplementeerd, kunnen we daarop vertrouwen om de overdracht te beschermen. Neem voor meer informatie, waaronder het verkrijgen van een kopie van de documenten die worden gebruikt 

om uw informatie te beschermen, contact met ons op zoals beschreven in de rubriek “Neem contact met ons op” hieronder.

Neem contact met ons op

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is KFC Twente.

Als u vragen hebt over dit beleid of met ons contact wilt opnemen, om welke reden dan ook in verband met onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op administratie@kfctwente.nl of  bel ons op nr.: 053-4785727

24-09-2018

X